Skip to content

We shall stand for love – the poems and other artwork

weshallstandforlove_n

 

This poem resonates with many and has been translated in more than 65 languages by people who wanted to express their solidarity and love and who wanted to see the poem reach as many people as possible.  Others have provided a song version of the poem or a calligraphic rendering.  Here they are for you to use freely, not-for-profit, with due credit to the authors – except when otherwise specified.

 

  • The Facebook page with all the language versions : We Shall Stand for Love as well as the story and context of the poem.
  • Mona A. Ahdab’s composition for the concert “Vers une Mélodie Universelle”, with Martine Reyners, soprano and Patrick Kabongo, tenor,  starts at min 9:08, Copyright on the music.

 

  • Brian Cullen’s song, music score and instrumental version:

I Shall Stand For Love – Music Score-1

To download his song: I Shall Stand for Love

This is the karaoke (instrumental) version of the song to download: I Shall Stand For Love – Karaoke

  • An Hungarian version of the song by Kristóf Sánta.

I-shall-stand-for-love – Hungarian

 

  • The original version of the poem + a few translated versions:

For love

I shall stand for love,
Even with a broken soul,
Even with a heavy heart.

I shall stand for love,
For the world is wounded.
Not just my little piece of land,
Where I am mostly safe,
Where I am mostly well,
But our world, everywhere
Every day.

I shall stand for love,
Because we need more light,
Not more deaths,
Not more power,
Not more bombs.

I shall stand for love,
So that our children are safe
So that our friends are sheltered
So that our borders are open.

I shall stand for love,
Even with a broken soul,
Even with a heavy heart.

Dorothy Oger
Brussels, 23rd of March 2016

 

 

 

Je choisis l’amour

Je choisis l’amour
Même le coeur lourd
Même l’âme brisée.

Je choisis l’amour
Parce que le monde est déchiré
Pas juste mon petit pays,
Où je suis plutôt en sécurité,
Où je suis plutôt bien,
Mais le monde tout entier,
Chaque jour.

Je choisis l’amour
Et je puise dans sa lumière
La force de rester debout
Pour transformer la violence
Er mettre fin aux guerres.

Je choisis l’amour
Pour que nos enfants soient saufs,
Pour que nos amis soient à l’abris,
Pour que nos frontières s’ouvrent.

Je choisis l’amour
Même le coeur lourd,
Même l’âme brisée.

Dorothy Oger
Bruxelles, le 23 mars 2016

 

Por Amor

Eu luto pelo amor,
Ainda que com a alma partida,
Ainda que com o coração pesado.

Eu luto pelo amor,
Já que o mundo está ferido,
Não apenas meu pedaço de terra,
Onde usualmente estou segura,
Onde usualmente estou bem,
Mas nosso mundo, em qualquer lugar,
Todo dia.

Eu luto pelo amor,
Porque precisamos de mais luz,
Não de mais mortes,
Não de mais poder,
Não de mais bombas.

Eu luto pelo amor,
Para que nossas crianças fiquem seguras,
Para que nossos amigos fiquem abrigados,
Para que nossas fronteiras estejam abertas.

Eu luto pelo amor,
Ainda que com a alma partida,
Ainda que com o coração pesado.

Dorothy Oger
Bruxelas, 23 de Março de 2016
Sinta-se livre para compartilhar.

Translated by Angela Medeiros from Brazil

L’amore è la mia roccaforte

L’amore è la mia roccaforte
anche quando il cuore è greve
e l’anima frantumata

L’amore è la mia roccaforte
perche il mondo è lacerato
non solo il mio piccolo paese
dove io sono quasi al sicuro
dove io sto quasi bene
ma il mondo intero
ogni giorno

L’amore è la mia roccaforte
Perchè cura la violenza
Senza fare altri morti
Senza il potere dei forti
Senza bombe

L’amore è la mia roccaforte
Così che i bambini crescano al sicuro
Così che i nostri amici trovino riparo
Così che le frontiere si aprano

L’amore è la mia roccaforte
Anche qundo il cuore è greve
e l’anima frantumata

Translated by Ilaria Vilkelis from Italy/UK

Por amor.

 Debo sostenerme por amor,
incluso con el alma partida,
incluso con peso en el corazón.

Debo sostenerme por amor,
porque el mundo está herido,
no solo mi pequeño pedazo de tierra,
donde estoy más segura,
donde estoy mejor,
sino por el mundo, en todas partes,
cada día.

 Debo sostenerme por amor,
porque necesitamos más luz,
no más muertes,
no más poder,
no más bombas.

Debo sostenerme por amor,
para que nuestros hijos estén seguros,
para que nuestros amigos estén protegidos,
para que nuestras fronteras estén abiertas.

 Debo sostenerme por amor,
incluso con el alma partida,
incluso con peso en el corazón.

Dorothy Oger
Bruselas, 23 de Marzo, 2016

 translated by Joseph Cruz from Costa Rica

Per l’amor!

Vull ser un símbol d’amor,
Fins i tot amb l’ànima trencada,
Fins i tot amb el cor adolorit.

Vull ser un símbol d’amor,
Perquè el món està ferit.
No només en el meu trosset de terra,
On em sento protegida,
On em sento força bé.
Sinó també en el nostre món, Arreu.
Cada dia.

Vull ser un símbol d’amor,
Perquè necessitem més llum,
No pas més morts,
No pas més poder,
No pas més bombes.

Vull ser un símbol d’amor
Per tal que els nostres fills se sentin segurs,
Per tal que els nostres amics tinguin aixopluc,
Per tal que les nostres fronteres romanguin obertes.

Vull ser un símbol d’amor,
Fins i tot amb l’ànima trencada,
Fins i tot amb el cor adolorit.

Creat per Dorothy Oger.
Brussel.les, 23 de març de 2016.

Traduït al català per na Nur Garriga.

Rakkaudelle

Minä puolustan rakkautta,
Myös murtunein sieluin
Myös raskain sydämin.

Minä puolustan rakkautta
Koska maailma on haavoittunut
Ei vain minun pieni maani,
Missä olen pääosin turvassa
Yleensä kaikki hyvin.
Vaan koko meidän maailmamme,
Joka ikinen päivä.

Minä puolustan rakkautta
Koska tarvitsemme enemmän valoa,
Ei lisää kuolemaa
ei lisää voimaa
ei lisää pommeja.

Minä puolustan rakkautta
Jotta lapsemme ovat turvassa
Jotta ystävämme ovat suojassa
Jotta rajamme ovat auki.

Puolustan rakkautta,
vaikka murtunein sieluin
vaikka raskain sydämin.

Dorothy Oger

Brussels, 23rd March 2016

Translated by Ivi Maunuksela-Malinen

为了爱

我选择爱,
即使拥有破碎的灵魂,
即使带着沉重的心情。

我选择爱,
因为世界受伤了。
不只是我的小片土地,
在这儿我大多是安全的,
在这儿大多是良好,
但是,我们的世界,到处,
每天。

我选择爱,
因为我们需要更多的光芒,
不是更多的死亡,
不是更多的权力,
不是炸弹。

我选择爱,
为了孩子的安全
为了让朋友能依靠
为了开放我们的边界。

我选择爱,
即使拥有破碎的灵魂,
即使带着沉重的心情。

多萝西 欧格
布鲁塞尔, 2016年3月23日

Translated in (simplified) Chinese by Sabrina Ong

Bahasa Indonesian version:

Karena cinta

Aku akan berdiri untuk cinta ,
Bahkan dengan jiwa yang terkoyak,
Bahkan dengan berat hati .

Aku akan berdiri untuk cinta ,
Untuk dunia terluka .
Tidak hanya untuk sepotong tanah ,
Di mana saya merasa aman ,
Di mana saya merasa baik ,
Tapi untuk dunia kita , dimanapun
Setiap hari.

Aku akan berdiri untuk cinta ,
Karena kita membutuhkan lebih banyak cahaya ,
Tidak ada lagi kematian ,
Tidak ada lagi kekuatan ,
Tidak ada lagi bom .

Aku akan berdiri untuk cinta ,
Sehingga anak-anak kita aman
Sehingga teman-teman kita terlindungi
Sehingga perbatasan kita terbuka .

Aku akan berdiri untuk cinta ,
Bahkan dengan jiwa yang terkoyak ,
Bahkan dengan berat hati .

Dorothy Oger
Brussels , 23 Maret 2016

 

In Vietnamese

Vì tình yêu

Tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu
Dù cho tâm hồn đang tan vỡ
Dù cho trái tim ngập tràn đau khổ

Tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu
Cho cả thế giới đang chịu nhiều thương tích
Không chỉ vì mỗi quê hương ruột thịt
Êm ả, bình yên
Với những gì tốt đẹp nhất
Mà vì cả vạn vật
Từng phút từng ngày

Tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu
Vì chúng ta vẫn cần ánh sáng
Không chết chóc
Không bạo tàn
Không bom đạn

Tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu
Để mang lại bình an cho con trẻ
Để che chở cho những người bạn thân thương
Để không ở đâu tồn tại ranh giới

Tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu
Dù cho tâm hồn đang tan vỡ
Dù cho trái tim ngập tràn đau khổ

Tác giả : Dorothy Oger
Brussels, 23/03/2016

Thai version

สำหรับความรัก

ฉันจะ ยืนหยัด เพื่อความรัก
แม้นด้วยจิตวิญญาณที่ บอบช้ำ
แม้ด้วยภาระหัวใจที่หนักอึ้ง

ฉันจะ ยืนหยัด เพื่อความรัก
สำหรับ โลกที่ถูกทำร้าย
ไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินของฉัน
ที่ที่ฉันมีความปลอดภัย
ที่ที่ฉันอยู่อย่างสบาย
แต่เป็นโลกของเรา ทุกที่ ทุกวัน

ฉันจะ ยืนหยัด เพื่อความรัก
เพราะเราต้องการแสงสว่าง
ไม่ใช่ความตายที่มากขึ้น
ไม่ใช่อำนาจที่มากขึ้น
ไม่ใช่ระเบิดที่มากขึ้น

ฉันจะ ยืนหยัด เพื่อความรัก
เพื่อให้ ลูกหลานของเราปลอดภัย
เพื่อให้ เพื่อน ๆ ของเรามีที่หลบภัย
เพื่อให้ พรมแดนของเราเปิดกว้าง

ฉันจะ ยืนหยัด เพื่อความรัก
แม้นด้วยจิตวิญญาณที่บอบช้ำ
แม้นด้วยภาระ หัวใจที่หนักอึ้ง

โดโรธี โอการ์
บรัสเซลส์ , 23 มีนาคม 2016

 

Back To Top